+1

Skasujmy sejm


Spalenie sejmu.


Diskussionen

Versionen


 • 1 Rozdział I - RZECZPOSPOLITA
  2 ===========================
  3
  4 Art. 1.
  5 -------
  6 Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich
  7 obywateli.
  8
  9 Art. 2.
  10 -------
  11 Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym,
  12 urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej.
  13
  14 Art. 3.
  15 -------
  16 Rzeczpospolita Polska jest państwem jednolitym.
  17
  18 Art. 4.
  19 -------
  20 1. Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do
  21 Narodu.
  22 2. Naród sprawuje władzę przez swoich bezpośrednio.
  23
  24 Art. 5.
  25 -------
  26 Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i
  27 nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolności i
  28 prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli,
  29 strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę
  30 środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju.
  31
  32 Art. 6.
  33 -------
  34 1. Rzeczpospolita Polska stwarza warunki upowszechniania i
  35 równego dostępu do dóbr kultury, będącej źródłem tożsamości
  36 narodu polskiego, jego trwania i rozwoju.
  37 2. Rzeczpospolita Polska udziela pomocy Polakom
  38 zamieszkałym za granicą w zachowaniu ich związków z
  39 narodowym dziedzictwem kulturalnym.
  40
  41 Art. 7.
  42 -------
  43 Organy władzy publicznej działają na podstawie i w
  44 granicach prawa.
  45
  46 Art. 8.
  47 -------
  48 1. Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej
  49 Polskiej.
  50 2. Przepisy Konstytucji stosuje się bezpośrednio, chyba że
  51 Konstytucja stanowi inaczej.
  52
  53 Art. 9.
  54 -------
  55 Rzeczpospolita Polska przestrzega wiążącego ją prawa
  56 międzynarodowego.
  57
  58 Art. 10.
  59 --------
  60 1. Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej opiera się na podziale
  61 i równowadze władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i
  62 władzy sądowniczej.
  63 2. Władzę ustawodawczą sprawują Sejm i Senat, władzę
  64 wykonawczą Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i Rada
  65 Ministrów, a władzę sądowniczą sądy i trybunały.
  66
  67 Art. 11.
  68 --------
  69 1. Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność tworzenia i
  70 działania partii politycznych. Partie polityczne zrzeszają
  71 na zasadach dobrowolności i równości obywateli polskich w
  72 celu wpływania metodami demokratycznymi na kształtowanie
  73 polityki państwa.
  74 2. Finansowanie partii politycznych jest jawne.
  75
  76 Art. 12.
  77 --------
  78 Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność tworzenia i
  79 działania związków zawodowych, organizacji
  80 społeczno-zawodowych rolników, stowarzyszeń, ruchów
  81 obywatelskich, innych dobrowolnych zrzeszeń oraz fundacji.
  82
  83 Art. 13.
  84 --------
  85 Zakazane jest istnienie partii politycznych i innych
  86 organizacji odwołujących się w swoich programach do
  87 totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i
  88 komunizmu, a także tych, których program lub działalność
  89 zakłada lub dopuszcza nienawiść rasową i narodowościową,
  90 stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy lub wpływu na
  91 politykę państwa albo przewiduje utajnienie struktur lub
  92 członkostwa.
  93
  94 Art. 14.
  95 --------
  96 Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność prasy i innych
  97 środków społecznego przekazu.
  98
  99 Art. 15.
  100 --------
  101 1. Ustrój terytorialny Rzeczypospolitej Polskiej zapewnia
  102 decentralizację władzy publicznej.
  103 2. Zasadniczy podział terytorialny państwa uwzględniający
  104 więzi społeczne, gospodarcze lub kulturowe i zapewniający
  105 jednostkom terytorialnym zdolność wykonywania zadań
  106 publicznych określa ustawa.
  107
  108 Art. 16.
  109 --------
  110 1. Ogół mieszkańców jednostek zasadniczego podziału
  111 terytorialnego stanowi z mocy prawa wspólnotę samorządową.
  112 2. Samorząd terytorialny uczestniczy w sprawowaniu władzy
  113 publicznej. Przysługującą mu w ramach ustaw istotną część
  114 zadań publicznych samorząd wykonuje w imieniu własnym i na
  115 własną odpowiedzialność.
  116
  117 Art. 17.
  118 --------
  119 1. W drodze ustawy można tworzyć samorządy zawodowe,
  120 reprezentujące osoby wykonujące zawody zaufania publicznego
  121 i sprawujące pieczę nad należytym wykonywaniem tych zawodów
  122 w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony.
  123 2. W drodze ustawy można tworzyć również inne rodzaje
  124 samorządu. Samorządy te nie mogą naruszać wolności
  125 wykonywania zawodu ani ograniczać wolności podejmowania
  126 działalności gospodarczej.
  127
  128 Art. 18.
  129 --------
  130 Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina,
  131 macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i
  132 opieką Rzeczypospolitej Polskiej.
  133
  134 Art. 19.
  135 --------
  136 Rzeczpospolita Polska specjalną opieką otacza weteranów
  137 walk o niepodległość, zwłaszcza inwalidów wojennych.
  138
  139 Art. 20.
  140 --------
  141 Społeczna gospodarka rynkowa oparta na wolności
  142 działalności gospodarczej, własności prywatnej oraz
  143 solidarności, dialogu i współpracy partnerów społecznych
  144 stanowi podstawę ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej
  145 Polskiej.
  146
  147 Art. 21.
  148 --------
  149 1. Rzeczpospolita Polska chroni własność i prawo
  150 dziedziczenia.
  151 2. Wywłaszczenie jest dopuszczalne jedynie wówczas, gdy
  152 jest dokonywane na cele publiczne i za słusznym
  153 odszkodowaniem.
  154
  155 Art. 22.
  156 --------
  157 Ograniczenie wolności działalności gospodarczej jest
  158 dopuszczalne tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na
  159 ważny interes publiczny.
  160
  161 Art. 23.
  162 --------
  163 Podstawą ustroju rolnego państwa jest gospodarstwo
  164 rodzinne. Zasada ta nie narusza postanowień art. 21 i art.
  165 22.
  166
  167 Art. 24.
  168 --------
  169 Praca znajduje się pod ochroną Rzeczypospolitej Polskiej.
  170 Państwo sprawuje nadzór nad warunkami wykonywania pracy.
  171
  172 Art. 25.
  173 --------
  174 1. Kościoły i inne związki wyznaniowe są równouprawnione.
  175 2. Władze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej zachowują
  176 bezstronność w sprawach przekonań religijnych,
  177 światopoglądowych i filozoficznych, zapewniając swobodę ich
  178 wyrażania w życiu publicznym.
  179 3. Stosunki między państwem a kościołami i innymi związkami
  180 wyznaniowymi są kształtowane na zasadach poszanowania ich
  181 autonomii oraz wzajemnej niezależności każdego w swoim
  182 zakresie, jak również współdziałania dla dobra człowieka i
  183 dobra wspólnego.
  184 4. Stosunki między Rzecząpospolitą Polską a Kościołem
  185 katolickim określają umowa międzynarodowa zawarta ze
  186 Stolicą Apostolską i ustawy.
  187 5. Stosunki między Rzecząpospolitą Polską a innymi
  188 kościołami oraz związkami wyznaniowymi określają ustawy
  189 uchwalone na podstawie umów zawartych przez Radę Ministrów
  190 z ich właściwymi przedstawicielami.
  191
  192 Art. 26.
  193 --------
  194 1. Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej służą ochronie
  195 niepodległości państwa i niepodzielności jego terytorium
  196 oraz zapewnieniu bezpieczeństwa i nienaruszalności jego
  197 granic.
  198 2. Siły Zbrojne zachowują neutralność w sprawach
  199 politycznych oraz podlegają cywilnej i demokratycznej
  200 kontroli.
  201
  202 Art. 27.
  203 --------
  204 W Rzeczypospolitej Polskiej językiem urzędowym jest język
  205 polski. Przepis ten nie narusza praw mniejszości narodowych
  206 wynikających z ratyfikowanych umów międzynarodowych.
  207
  208 Art. 28.
  209 --------
  210 1. Godłem Rzeczypospolitej Polskiej jest wizerunek orła
  211 białego w koronie w czerwonym polu.
  212 2. Barwami Rzeczypospolitej Polskiej są kolory biały i
  213 czerwony.
  214 3. Hymnem Rzeczypospolitej Polskiej jest Mazurek
  215 Dąbrowskiego.
  216 4. Godło, barwy i hymn Rzeczypospolitej Polskiej podlegają
  217 ochronie prawnej.
  218 5. Szczegóły dotyczące godła, barw i hymnu określa ustawa.
  219
  220 Art. 29.
  221 --------
  222 Stolicą Rzeczypospolitej Polskiej opiera się na podziale i
  223 równowadze władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i
  224 władzy sądowniczej.
  225 2. Władzę ustawodawczą sprawują Sejm i Senat, władzę
  226 wykonawczą Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i Rada
  227 Ministrów, a władzę sądowniczą sądy i trybunały.
  228
  229 Art. 11.
  230 --------
  231 1. Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność tworzenia i
  232 działania partii politycznych. Partie polityczne zrzeszają
  233 na zasadach dobrowolności i równości obywateli polskich w
  234 celu wpływania metodami demokratycznymi na kształtowanie
  235 polityki państwa.
  236 2. Finansowanie partii politycznych jest jawne.
  237
  238 Art. 12.
  239 --------
  240 Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność tworzenia i
  241 działania związków zawodowych, organizacji
  242 społeczno-zawodowych rolników, stowarzyszeń, ruchów
  243 obywatelskich, innych dobrowolnych zrzeszeń oraz fundacji.
  244
  245 Art. 13.
  246 --------
  247 Zakazane jest istnienie partii politycznych i innych
  248 organizacji odwołujących się w swoich programach do
  249 totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i
  250 komunizmu, a także tych, których program lub działalność
  251 zakłada lub dopuszcza nienawiść rasową i narodowościową,
  252 stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy lub wpływu na
  253 politykę państwa albo przewiduje utajnienie struktur lub
  254 członkostwa.
  255
  256 Art. 14.
  257 --------
  258 Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność prasy i innych
  259 środków społecznego przekazu.
  260
  261 Art. 15.
  262 --------
  263 1. Ustrój terytorialny Rzeczypospolitej Polskiej zapewnia
  264 decentralizację władzy publicznej.
  265 2. Zasadniczy podział terytorialny państwa uwzględniający
  266 więzi społeczne, gospodarcze lub kulturowe i zapewniający
  267 jednostkom terytorialnym zdolność wykonywania zadań
  268 publicznych określa ustawa.
  269
  270 Art. 16.
  271 --------
  272 1. Ogół mieszkańców jednostek zasadniczego podziału
  273 terytorialnego stanowi z mocy prawa wspólnotę samorządową.
  274 2. Samorząd terytorialny uczestniczy w sprawowaniu władzy
  275 publicznej. Przysługującą mu w ramach ustaw istotną część
  276 zadań publicznych samorząd wykonuje w imieniu własnym i na
  277 własną odpowiedzialność.
  278
  279 Art. 17.
  280 --------
  281 1. W drodze ustawy można tworzyć samorządy zawodowe,
  282 reprezentujące osoby wykonujące zawody zaufania publicznego
  283 i sprawujące pieczę nad należytym wykonywaniem tych zawodów
  284 w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony.
  285 2. W drodze ustawy można tworzyć również inne rodzaje
  286 samorządu. Samorządy te nie mogą naruszać wolności
  287 wykonywania zawodu ani ograniczać wolności podejmowania
  288 działalności gospodarczej.
  289
  290 Art. 18.
  291 --------
  292 Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina,
  293 macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i
  294 opieką Rzeczypospolitej Polskiej.
  295
  296 Art. 19.
  297 --------
  298 Rzeczpospolita Polska specjalną opieką otacza weteranów
  299 walk o niepodległość, zwłaszcza inwalidów wojennych.
  300
  301 Art. 20.
  302 --------
  303 Społeczna gospodarka rynkowa oparta na wolności
  304 działalności gospodarczej, własności prywatnej oraz
  305 solidarności, dialogu i współpracy partnerów społecznych
  306 stanowi podstawę ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej
  307 Polskiej.
  308
  309 Art. 21.
  310 --------
  311 1. Rzeczpospolita Polska chroni własność i prawo
  312 dziedziczenia.
  313 2. Wywłaszczenie jest dopuszczalne jedynie wówczas, gdy
  314 jest dokonywane na cele publiczne i za słusznym
  315 odszkodowaniem.
  316
  317 Art. 22.
  318 --------
  319 Ograniczenie wolności działalności gospodarczej jest
  320 dopuszczalne tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na
  321 ważny interes publiczny.
  322
  323 Art. 23.
  324 --------
  325 Podstawą ustroju rolnego państwa jest gospodarstwo
  326 rodzinne. Zasada ta nie narusza postanowień art. 21 i art.
  327 22.
  328
  329 Art. 24.
  330 --------
  331 Praca znajduje się pod ochroną Rzeczypospolitej Polskiej.
  332 Państwo sprawuje nadzór nad warunkami wykonywania pracy.
  333
  334 Art. 25.
  335 --------
  336 1. Kościoły i inne związki wyznaniowe są równouprawnione.
  337 2. Władze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej zachowują
  338 bezstronność w sprawach przekonań religijnych,
  339 światopoglądowych i filozoficznych, zapewniając swobodę ich
  340 wyrażania w życiu publicznym.
  341 3. Stosunki między państwem a kościołami i innymi związkami
  342 wyznaniowymi są kształtowane na zasadach poszanowania ich
  343 autonomii oraz wzajemnej niezależności każdego w swoim
  344 zakresie, jak również współdziałania dla dobra człowieka i
  345 dobra wspólnego.
  346 4. Stosunki między Rzecząpospolitą Polską a Kościołem
  347 katolickim określają umowa międzynarodowa zawarta ze
  348 Stolicą Apostolską i ustawy.
  349 5. Stosunki między Rzecząpospolitą Polską a innymi
  350 kościołami oraz związkami wyznaniowymi określają ustawy
  351 uchwalone na podstawie umów zawartych przez Radę Ministrów
  352 z ich właściwymi przedstawicielami.
  353
  354 Art. 26.
  355 --------
  356 1. Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej służą ochronie
  357 niepodległości państwa i niepodzielności jego terytorium
  358 oraz zapewnieniu bezpieczeństwa i nienaruszalności jego
  359 granic.
  360 2. Siły Zbrojne zachowują neutralność w sprawach
  361 politycznych oraz podlegają cywilnej i demokratycznej
  362 kontroli.
  363
  364 Art. 27.
  365 --------
  366 W Rzeczypospolitej Polskiej językiem urzędowym jest język
  367 polski. Przepis ten nie narusza praw mniejszości narodowych
  368 wynikających z ratyfikowanych umów międzynarodowych.
  369
  370 Art. 28.
  371 --------
  372 1. Godłem Rzeczypospolitej Polskiej jest wizerunek orła
  373 białego w koronie w czerwonym polu.
  374 2. Barwami Rzeczypospolitej Polskiej są kolory biały i
  375 czerwony.
  376 3. Hymnem Rzeczypospolitej Polskiej jest Mazurek
  377 Dąbrowskiego.
  378 4. Godło, barwy i hymn Rzeczypospolitej Polskiej podlegają
  379 ochronie prawnej.
  380 5. Szczegóły dotyczące godła, barw i hymnu określa ustawa.
  381
  382 Art. 29.
  383 --------
  384 Stolicą Rzeczypospolitej Polskiej jest Warszawa.

 1. Sie können einen Vorschlag unterstützen oder ablehnen.

 2. Und ihn in Ihre Beobachtungsliste aufnehmen.

 3. Informationen über den Vorschlag einsehen...

 4. ...Schlagworte für diesen Vorschlag hinzufügen...

 5. ...oder den Vorschlag mit anderen per Facebook, Google+ oder Twitter teilen.

 6. Kommentare können Sie nicht nur bewerten...

 7. ...sondern auch dazu verfasste Antworten einsehen...

 8. ...selbst eine Antwort zu einem Argument schreiben...

 9. ... und neue Argumente einbringen.

 10. Oder aktiv den Vorschlag mitgestalten und Alternativen einbringen.