Mitmachen

+1

Version: "Skasujmy sejm"

1 Rozdział I - RZECZPOSPOLITA
2 ===========================
3
4 Art. 1.
5 -------
6 Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich
7 obywateli.
8
9 Art. 2.
10 -------
11 Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym,
12 urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej.
13
14 Art. 3.
15 -------
16 Rzeczpospolita Polska jest państwem jednolitym.
17
18 Art. 4.
19 -------
20 1. Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do
21 Narodu.
22 2. Naród sprawuje władzę przez swoich bezpośrednio.
23
24 Art. 5.
25 -------
26 Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i
27 nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolności i
28 prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli,
29 strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę
30 środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju.
31
32 Art. 6.
33 -------
34 1. Rzeczpospolita Polska stwarza warunki upowszechniania i
35 równego dostępu do dóbr kultury, będącej źródłem tożsamości
36 narodu polskiego, jego trwania i rozwoju.
37 2. Rzeczpospolita Polska udziela pomocy Polakom zamieszkałym
38 za granicą w zachowaniu ich związków z narodowym
39 dziedzictwem kulturalnym.
40
41 Art. 7.
42 -------
43 Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach
44 prawa.
45
46 Art. 8.
47 -------
48 1. Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej
49 Polskiej.
50 2. Przepisy Konstytucji stosuje się bezpośrednio, chyba że
51 Konstytucja stanowi inaczej.
52
53 Art. 9.
54 -------
55 Rzeczpospolita Polska przestrzega wiążącego ją prawa
56 międzynarodowego.
57
58 Art. 10.
59 --------
60 1. Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej opiera się na podziale i
61 równowadze władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy
62 sądowniczej.
63 2. Władzę ustawodawczą sprawują Sejm i Senat, władzę
64 wykonawczą Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i Rada
65 Ministrów, a władzę sądowniczą sądy i trybunały.
66
67 Art. 11.
68 --------
69 1. Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność tworzenia i
70 działania partii politycznych. Partie polityczne zrzeszają
71 na zasadach dobrowolności i równości obywateli polskich w
72 celu wpływania metodami demokratycznymi na kształtowanie
73 polityki państwa.
74 2. Finansowanie partii politycznych jest jawne.
75
76 Art. 12.
77 --------
78 Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność tworzenia i działania
79 związków zawodowych, organizacji społeczno-zawodowych
80 rolników, stowarzyszeń, ruchów obywatelskich, innych
81 dobrowolnych zrzeszeń oraz fundacji.
82
83 Art. 13.
84 --------
85 Zakazane jest istnienie partii politycznych i innych
86 organizacji odwołujących się w swoich programach do
87 totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i
88 komunizmu, a także tych, których program lub działalność
89 zakłada lub dopuszcza nienawiść rasową i narodowościową,
90 stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy lub wpływu na
91 politykę państwa albo przewiduje utajnienie struktur lub
92 członkostwa.
93
94 Art. 14.
95 --------
96 Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność prasy i innych
97 środków społecznego przekazu.
98
99 Art. 15.
100 --------
101 1. Ustrój terytorialny Rzeczypospolitej Polskiej zapewnia
102 decentralizację władzy publicznej.
103 2. Zasadniczy podział terytorialny państwa uwzględniający
104 więzi społeczne, gospodarcze lub kulturowe i zapewniający
105 jednostkom terytorialnym zdolność wykonywania zadań
106 publicznych określa ustawa.
107
108 Art. 16.
109 --------
110 1. Ogół mieszkańców jednostek zasadniczego podziału
111 terytorialnego stanowi z mocy prawa wspólnotę samorządową.
112 2. Samorząd terytorialny uczestniczy w sprawowaniu władzy
113 publicznej. Przysługującą mu w ramach ustaw istotną część
114 zadań publicznych samorząd wykonuje w imieniu własnym i na
115 własną odpowiedzialność.
116
117 Art. 17.
118 --------
119 1. W drodze ustawy można tworzyć samorządy zawodowe,
120 reprezentujące osoby wykonujące zawody zaufania publicznego
121 i sprawujące pieczę nad należytym wykonywaniem tych zawodów
122 w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony.
123 2. W drodze ustawy można tworzyć również inne rodzaje
124 samorządu. Samorządy te nie mogą naruszać wolności
125 wykonywania zawodu ani ograniczać wolności podejmowania
126 działalności gospodarczej.
127
128 Art. 18.
129 --------
130 Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina,
131 macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i
132 opieką Rzeczypospolitej Polskiej.
133
134 Art. 19.
135 --------
136 Rzeczpospolita Polska specjalną opieką otacza weteranów walk
137 o niepodległość, zwłaszcza inwalidów wojennych.
138
139 Art. 20.
140 --------
141 Społeczna gospodarka rynkowa oparta na wolności działalności
142 gospodarczej, własności prywatnej oraz solidarności, dialogu
143 i współpracy partnerów społecznych stanowi podstawę ustroju
144 gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej.
145
146 Art. 21.
147 --------
148 1. Rzeczpospolita Polska chroni własność i prawo
149 dziedziczenia.
150 2. Wywłaszczenie jest dopuszczalne jedynie wówczas, gdy jest
151 dokonywane na cele publiczne i za słusznym odszkodowaniem.
152
153 Art. 22.
154 --------
155 Ograniczenie wolności działalności gospodarczej jest
156 dopuszczalne tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na
157 ważny interes publiczny.
158
159 Art. 23.
160 --------
161 Podstawą ustroju rolnego państwa jest gospodarstwo rodzinne.
162 Zasada ta nie narusza postanowień art. 21 i art. 22.
163
164 Art. 24.
165 --------
166 Praca znajduje się pod ochroną Rzeczypospolitej Polskiej.
167 Państwo sprawuje nadzór nad warunkami wykonywania pracy.
168
169 Art. 25.
170 --------
171 1. Kościoły i inne związki wyznaniowe są równouprawnione.
172 2. Władze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej zachowują
173 bezstronność w sprawach przekonań religijnych,
174 światopoglądowych i filozoficznych, zapewniając swobodę ich
175 wyrażania w życiu publicznym.
176 3. Stosunki między państwem a kościołami i innymi związkami
177 wyznaniowymi są kształtowane na zasadach poszanowania ich
178 autonomii oraz wzajemnej niezależności każdego w swoim
179 zakresie, jak również współdziałania dla dobra człowieka i
180 dobra wspólnego.
181 4. Stosunki między Rzecząpospolitą Polską a Kościołem
182 katolickim określają umowa międzynarodowa zawarta ze Stolicą
183 Apostolską i ustawy.
184 5. Stosunki między Rzecząpospolitą Polską a innymi
185 kościołami oraz związkami wyznaniowymi określają ustawy
186 uchwalone na podstawie umów zawartych przez Radę Ministrów z
187 ich właściwymi przedstawicielami.
188
189 Art. 26.
190 --------
191 1. Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej służą ochronie
192 niepodległości państwa i niepodzielności jego terytorium
193 oraz zapewnieniu bezpieczeństwa i nienaruszalności jego
194 granic.
195 2. Siły Zbrojne zachowują neutralność w sprawach
196 politycznych oraz podlegają cywilnej i demokratycznej
197 kontroli.
198
199 Art. 27.
200 --------
201 W Rzeczypospolitej Polskiej językiem urzędowym jest język
202 polski. Przepis ten nie narusza praw mniejszości narodowych
203 wynikających z ratyfikowanych umów międzynarodowych.
204
205 Art. 28.
206 --------
207 1. Godłem Rzeczypospolitej Polskiej jest wizerunek orła
208 białego w koronie w czerwonym polu.
209 2. Barwami Rzeczypospolitej Polskiej są kolory biały i
210 czerwony.
211 3. Hymnem Rzeczypospolitej Polskiej jest Mazurek
212 Dąbrowskiego.
213 4. Godło, barwy i hymn Rzeczypospolitej Polskiej podlegają
214 ochronie prawnej.
215 5. Szczegóły dotyczące godła, barw i hymnu określa ustawa.
216
217 Art. 29.
218 --------
219 Stolicą Rzeczypospolitej Polskiej jest Warszawa.

Der Text verglichen mit der Originalversion

1 Rozdział I - RZECZPOSPOLITA
2 ===========================
3
4 Art. 1.
5 -------
6 Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich
7 obywateli.
8
9 Art. 2.
10 -------
11 Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym,
12 urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej.
13
14 Art. 3.
15 -------
16 Rzeczpospolita Polska jest państwem jednolitym.
17
18 Art. 4.
19 -------
20 1. Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do
21 Narodu.
22 2. Naród sprawuje władzę przez swoich
23 przedstawicielibezpośrednio.
24
25 Art. 5.
26 -------
27 Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i
28 nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolności i
29 prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli,
30 strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę
31 środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju.
32
33 Art. 6.
34 -------
35 1. Rzeczpospolita Polska stwarza warunki upowszechniania i
36 równego dostępu do dóbr kultury, będącej źródłem tożsamości
37 narodu polskiego, jego trwania i rozwoju.
38 2. Rzeczpospolita Polska udziela pomocy Polakom
39 zamieszkałym za granicą w zachowaniu ich związków z
40 narodowym dziedzictwem kulturalnym.
41
42 Art. 7.
43 -------
44 Organy władzy publicznej działają na podstawie i w
45 granicach prawa.
46
47 Art. 8.
48 -------
49 1. Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej
50 Polskiej.
51 2. Przepisy Konstytucji stosuje się bezpośrednio, chyba że
52 Konstytucja stanowi inaczej.
53
54 Art. 9.
55 -------
56 Rzeczpospolita Polska przestrzega wiążącego ją prawa
57 międzynarodowego.
58
59 Art. 10.
60 --------
61 1. Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej opiera się na podziale
62 i równowadze władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i
63 władzy sądowniczej.
64 2. Władzę ustawodawczą sprawują Sejm i Senat, władzę
65 wykonawczą Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i Rada
66 Ministrów, a władzę sądowniczą sądy i trybunały.
67
68 Art. 11.
69 --------
70 1. Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność tworzenia i
71 działania partii politycznych. Partie polityczne zrzeszają
72 na zasadach dobrowolności i równości obywateli polskich w
73 celu wpływania metodami demokratycznymi na kształtowanie
74 polityki państwa.
75 2. Finansowanie partii politycznych jest jawne.
76
77 Art. 12.
78 --------
79 Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność tworzenia i
80 działania związków zawodowych, organizacji
81 społeczno-zawodowych rolników, stowarzyszeń, ruchów
82 obywatelskich, innych dobrowolnych zrzeszeń oraz fundacji.
83
84 Art. 13.
85 --------
86 Zakazane jest istnienie partii politycznych i innych
87 organizacji odwołujących się w swoich programach do
88 totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i
89 komunizmu, a także tych, których program lub bezpośrednio.
90
91 Art. działalność zakłada lub dopuszcza nienawiść rasową i
92 narodowościową, stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy
93 lub wpływu na politykę państwa albo przewiduje utajnienie
94 struktur lub członkostwa.
95
96 Art. 14.
97 --------
98 Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność prasy i innych
99 środków społecznego przekazu.
100
101 Art. 15.
102 --------
103 1. Ustrój terytorialny Rzeczypospolitej Polskiej zapewnia
104 decentralizację władzy publicznej.
105 2. Zasadniczy podział terytorialny państwa uwzględniający
106 więzi społeczne, gospodarcze lub kulturowe i zapewniający
107 jednostkom terytorialnym zdolność wykonywania zadań
108 publicznych określa ustawa.
109
110 Art. 16.
111 --------
112 1. Ogół mieszkańców jednostek zasadniczego podziału
113 terytorialnego stanowi z mocy prawa wspólnotę samorządową.
114 2. Samorząd terytorialny uczestniczy w sprawowaniu władzy
115 publicznej. Przysługującą mu w ramach ustaw istotną część
116 zadań publicznych samorząd wykonuje w imieniu własnym i na
117 własną odpowiedzialność.
118
119 Art. 17.
120 --------
121 1. W drodze ustawy można tworzyć samorządy zawodowe,
122 reprezentujące osoby wykonujące zawody zaufania publicznego
123 i sprawujące pieczę nad należytym wykonywaniem tych zawodów
124 w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony.
125 2. W drodze ustawy można tworzyć również inne rodzaje
126 samorządu. Samorządy te nie mogą naruszać wolności
127 wykonywania zawodu ani ograniczać wolności podejmowania
128 działalności gospodarczej.
129
130 Art. 18.
131 --------
132 Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina,
133 macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i
134 opieką Rzeczypospolitej Polskiej.
135
136 Art. 19.
137 --------
138 Rzeczpospolita Polska specjalną opieką otacza weteranów
139 walk o niepodległość, zwłaszcza inwalidów wojennych.
140
141 Art. 20.
142 --------
143 Społeczna gospodarka rynkowa oparta na wolności
144 działalności gospodarczej, własności prywatnej oraz
145 solidarności, dialogu i współpracy partnerów społecznych
146 stanowi podstawę ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej
147 Polskiej.
148
149 Art. 21.
150 --------
151 1. Rzeczpospolita Polska chroni własność i prawo
152 dziedziczenia.
153 2. Wywłaszczenie jest dopuszczalne jedynie wówczas, gdy
154 jest dokonywane na cele publiczne i za słusznym
155 odszkodowaniem.
156
157 Art. 22.
158 --------
159 Ograniczenie wolności działalności gospodarczej jest
160 dopuszczalne tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na
161 ważny interes publiczny.
162
163 Art. 23.
164 --------
165 Podstawą ustroju rolnego państwa jest gospodarstwo
166 rodzinne. Zasada ta nie narusza postanowień art. 21 i art.
167 22.
168
169 Art. 24.
170 --------
171 Praca znajduje się pod ochroną Rzeczypospolitej Polskiej.
172 Państwo sprawuje nadzór nad warunkami wykonywania pracy.
173
174 Art. 25.
175 --------
176 1. Kościoły i inne związki wyznaniowe są równouprawnione.
177 2. Władze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej zachowują
178 bezstronność w sprawach przekonań religijnych,
179 światopoglądowych i filozoficznych, zapewniając swobodę ich
180 wyrażania w życiu publicznym.
181 3. Stosunki między państwem a kościołami i innymi związkami
182 wyznaniowymi są kształtowane na zasadach poszanowania ich
183 autonomii oraz wzajemnej niezależności każdego w swoim
184 zakresie, jak również współdziałania dla dobra człowieka i
185 dobra wspólnego.
186 4. Stosunki między Rzecząpospolitą Polską a Kościołem
187 katolickim określają umowa międzynarodowa zawarta ze
188 Stolicą Apostolską i ustawy.
189 5.
190 -------
191 Rzeczpospolita Polska strzeże Stosunki między
192 Rzecząpospolitą Polską a innymi kościołami oraz związkami
193 wyznaniowymi określają ustawy uchwalone na podstawie umów
194 zawartych przez Radę Ministrów z ich właściwymi
195 przedstawicielami.
196
197 Art. 26.
198 --------
199 1. Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej służą ochronie
200 niepodległości państwa i niepodzielności jego terytorium
201 oraz zapewnieniu bezpieczeństwa i nienaruszalności swojego
202 terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka i
203 obywatelajego granic.
204 2. Siły Zbrojne zachowują neutralność w sprawach
205 politycznych oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże
206 dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska,
207 kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju.
208
209 Art. 6.
210 -------podlegają cywilnej i demokratycznej kontroli.
211
212 Art. 27.
213 --------
214 W Rzeczypospolitej Polskiej językiem urzędowym jest język
215 polski. Przepis ten nie narusza praw mniejszości narodowych
216 wynikających z ratyfikowanych umów międzynarodowych.
217
218 Art. 28.
219 --------
220 1. Rzeczpospolita Polska stwarza warunki upowszechniania i
221 równego dostępu do dóbr kultury, będącej źródłem tożsamości
222 narodu polskiego, jego trwania i rozwoju.Godłem
223 Rzeczypospolitej Polskiej jest wizerunek orła białego w
224 koronie w czerwonym polu.
225 2. Rzeczpospolita Polska udziela pomocy Polakom
226 zamieszkałym za granicą w zachowaniu ich związków z
227 narodowym dziedzictwem kulturalnym.
228
229 Art. 7.
230 -------
231 Organy władzy publicznej działają na podstawie i w
232 granicach prawa.
233
234 Art. 8.
235 -------
236 1. KonstytucjaBarwami Rzeczypospolitej Polskiej są kolory
237 biały i czerwony.
238 3. Hymnem Rzeczypospolitej Polskiej jest najwyższym
239 prawemMazurek Dąbrowskiego.
240 4. Godło, barwy i hymn Rzeczypospolitej Polskiej.
241 2. Przepisy Konstytucji stosuje się bezpośrednio, chyba że
242 Konstytucja stanowi inaczej.
243
244 Art. 9.
245 -------
246 Rzeczpospolita Polska przestrzega wiążącego ją prawa
247 międzynarodowego.
248
249 Art. 10.
250 --------
251 1. UstrójPolskiej podlegają ochronie prawnej.
252 5. Szczegóły dotyczące godła, barw i hymnu określa ustawa.
253
254 Art. 29.
255 --------
256 Stolicą Rzeczypospolitej Polskiej opiera się na podziale i
257 równowadze władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i
258 władzy sądowniczej.
259 2. Władzę ustawodawczą sprawują Sejm i Senat, władzę
260 wykonawczą Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i Rada
261 Ministrów, a władzę sądowniczą sądy i trybunały.
262
263 Art. 11.
264 --------
265 1. Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność tworzenia i
266 działania partii politycznych. Partie polityczne zrzeszają
267 na zasadach dobrowolności i równości obywateli polskich w
268 celu wpływania metodami demokratycznymi na kształtowanie
269 polityki państwa.
270 2. Finansowanie partii politycznych jest jawne.
271
272 Art. 12.
273 --------
274 Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność tworzenia i
275 działania związków zawodowych, organizacji
276 społeczno-zawodowych rolników, stowarzyszeń, ruchów
277 obywatelskich, innych dobrowolnych zrzeszeń oraz fundacji.
278
279 Art. 13.
280 --------
281 Zakazane jest istnienie partii politycznych i innych
282 organizacji odwołujących się w swoich programach do
283 totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i
284 komunizmu, a także tych, których program lub działalność
285 zakłada lub dopuszcza nienawiść rasową i narodowościową,
286 stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy lub wpływu na
287 politykę państwa albo przewiduje utajnienie struktur lub
288 członkostwa.
289
290 Art. 14.
291 --------
292 Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność prasy i innych
293 środków społecznego przekazu.
294
295 Art. 15.
296 --------
297 1. Ustrój terytorialny Rzeczypospolitej Polskiej zapewnia
298 decentralizację władzy publicznej.
299 2. Zasadniczy podział terytorialny państwa uwzględniający
300 więzi społeczne, gospodarcze lub kulturowe i zapewniający
301 jednostkom terytorialnym zdolność wykonywania zadań
302 publicznych określa ustawa.
303
304 Art. 16.
305 --------
306 1. Ogół mieszkańców jednostek zasadniczego podziału
307 terytorialnego stanowi z mocy prawa wspólnotę samorządową.
308 2. Samorząd terytorialny uczestniczy w sprawowaniu władzy
309 publicznej. Przysługującą mu w ramach ustaw istotną część
310 zadań publicznych samorząd wykonuje w imieniu własnym i na
311 własną odpowiedzialność.
312
313 Art. 17.
314 --------
315 1. W drodze ustawy można tworzyć samorządy zawodowe,
316 reprezentujące osoby wykonujące zawody zaufania publicznego
317 i sprawujące pieczę nad należytym wykonywaniem tych zawodów
318 w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony.
319 2. W drodze ustawy można tworzyć również inne rodzaje
320 samorządu. Samorządy te nie mogą naruszać wolności
321 wykonywania zawodu ani ograniczać wolności podejmowania
322 działalności gospodarczej.
323
324 Art. 18.
325 --------
326 Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina,
327 macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i
328 opieką Rzeczypospolitej Polskiej.
329
330 Art. 19.
331 --------
332 Rzeczpospolita Polska specjalną opieką otacza weteranów
333 walk o niepodległość, zwłaszcza inwalidów wojennych.
334
335 Art. 20.
336 --------
337 Społeczna gospodarka rynkowa oparta na wolności
338 działalności gospodarczej, własności prywatnej oraz
339 solidarności, dialogu i współpracy partnerów społecznych
340 stanowi podstawę ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej
341 Polskiej.
342
343 Art. 21.
344 --------
345 1. Rzeczpospolita Polska chroni własność i prawo
346 dziedziczenia.
347 2. Wywłaszczenie jest dopuszczalne jedynie wówczas, gdy
348 jest dokonywane na cele publiczne i za słusznym
349 odszkodowaniem.
350
351 Art. 22.
352 --------
353 Ograniczenie wolności działalności gospodarczej jest
354 dopuszczalne tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na
355 ważny interes publiczny.
356
357 Art. 23.
358 --------
359 Podstawą ustroju rolnego państwa jest gospodarstwo
360 rodzinne. Zasada ta nie narusza postanowień art. 21 i art.
361 22.
362
363 Art. 24.
364 --------
365 Praca znajduje się pod ochroną Rzeczypospolitej Polskiej.
366 Państwo sprawuje nadzór nad warunkami wykonywania pracy.
367
368 Art. 25.
369 --------
370 1. Kościoły i inne związki wyznaniowe są równouprawnione.
371 2. Władze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej zachowują
372 bezstronność w sprawach przekonań religijnych,
373 światopoglądowych i filozoficznych, zapewniając swobodę ich
374 wyrażania w życiu publicznym.
375 3. Stosunki między państwem a kościołami i innymi związkami
376 wyznaniowymi są kształtowane na zasadach poszanowania ich
377 autonomii oraz wzajemnej niezależności każdego w swoim
378 zakresie, jak również współdziałania dla dobra człowieka i
379 dobra wspólnego.
380 4. Stosunki między Rzecząpospolitą Polską a Kościołem
381 katolickim określają umowa międzynarodowa zawarta ze
382 Stolicą Apostolską i ustawy.
383 5. Stosunki między Rzecząpospolitą Polską a innymi
384 kościołami oraz związkami wyznaniowymi określają ustawy
385 uchwalone na podstawie umów zawartych przez Radę Ministrów
386 z ich właściwymi przedstawicielami.
387
388 Art. 26.
389 --------
390 1. Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej służą ochronie
391 niepodległości państwa i niepodzielności jego terytorium
392 oraz zapewnieniu bezpieczeństwa i nienaruszalności jego
393 granic.
394 2. Siły Zbrojne zachowują neutralność w sprawach
395 politycznych oraz podlegają cywilnej i demokratycznej
396 kontroli.
397
398 Art. 27.
399 --------
400 W Rzeczypospolitej Polskiej językiem urzędowym jest język
401 polski. Przepis ten nie narusza praw mniejszości narodowych
402 wynikających z ratyfikowanych umów międzynarodowych.
403
404 Art. 28.
405 --------
406 1. Godłem Rzeczypospolitej Polskiej jest wizerunek orła
407 białego w koronie w czerwonym polu.
408 2. Barwami Rzeczypospolitej Polskiej są kolory biały i
409 czerwony.
410 3. Hymnem Rzeczypospolitej Polskiej jest Mazurek
411 Dąbrowskiego.
412 4. Godło, barwy i hymn Rzeczypospolitej Polskiej podlegają
413 ochronie prawnej.
414 5. Szczegóły dotyczące godła, barw i hymnu określa ustawa.
415
416 Art. 29.
417 --------
418 Stolicą Rzeczypospolitej Polskiej jest Warszawa.
Bisher wurden keine Argumente hinzugefügt.

Historie dieser Version

Diese Version unterstützen