Beschluss: Konstytucja

Originalversion

1 Rozdział I - RZECZPOSPOLITA
2 ===========================
3
4 Art. 1.
5 -------
6 Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich
7 obywateli.
8
9 Art. 2.
10 -------
11 Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym,
12 urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej.
13
14 Art. 3.
15 -------
16 Rzeczpospolita Polska jest państwem jednolitym.
17
18 Art. 4.
19 -------
20 1. Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do
21 Narodu.
22 2. Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub
23 bezpośrednio.
24
25 Art. 5.
26 -------
27 Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i
28 nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolności i
29 prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli,
30 strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę
31 środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju.
32
33 Art. 6.
34 -------
35 1. Rzeczpospolita Polska stwarza warunki upowszechniania i
36 równego dostępu do dóbr kultury, będącej źródłem tożsamości
37 narodu polskiego, jego trwania i rozwoju.
38 2. Rzeczpospolita Polska udziela pomocy Polakom zamieszkałym
39 za granicą w zachowaniu ich związków z narodowym
40 dziedzictwem kulturalnym.
41
42 Art. 7.
43 -------
44 Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach
45 prawa.
46
47 Art. 8.
48 -------
49 1. Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej
50 Polskiej.
51 2. Przepisy Konstytucji stosuje się bezpośrednio, chyba że
52 Konstytucja stanowi inaczej.
53
54 Art. 9.
55 -------
56 Rzeczpospolita Polska przestrzega wiążącego ją prawa
57 międzynarodowego.
58
59 Art. 10.
60 --------
61 1. Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej opiera się na podziale i
62 równowadze władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy
63 sądowniczej.
64 2. Władzę ustawodawczą sprawują Sejm i Senat, władzę
65 wykonawczą Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i Rada
66 Ministrów, a władzę sądowniczą sądy i trybunały.
67
68 Art. 11.
69 --------
70 1. Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność tworzenia i
71 działania partii politycznych. Partie polityczne zrzeszają
72 na zasadach dobrowolności i równości obywateli polskich w
73 celu wpływania metodami demokratycznymi na kształtowanie
74 polityki państwa.
75 2. Finansowanie partii politycznych jest jawne.
76
77 Art. 12.
78 --------
79 Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność tworzenia i działania
80 związków zawodowych, organizacji społeczno-zawodowych
81 rolników, stowarzyszeń, ruchów obywatelskich, innych
82 dobrowolnych zrzeszeń oraz fundacji.
83
84 Art. 13.
85 --------
86 Zakazane jest istnienie partii politycznych i innych
87 organizacji odwołujących się w swoich programach do
88 totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i
89 komunizmu, a także tych, których program lub działalność
90 zakłada lub dopuszcza nienawiść rasową i narodowościową,
91 stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy lub wpływu na
92 politykę państwa albo przewiduje utajnienie struktur lub
93 członkostwa.
94
95 Art. 14.
96 --------
97 Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność prasy i innych
98 środków społecznego przekazu.
99
100 Art. 15.
101 --------
102 1. Ustrój terytorialny Rzeczypospolitej Polskiej zapewnia
103 decentralizację władzy publicznej.
104 2. Zasadniczy podział terytorialny państwa uwzględniający
105 więzi społeczne, gospodarcze lub kulturowe i zapewniający
106 jednostkom terytorialnym zdolność wykonywania zadań
107 publicznych określa ustawa.
108
109 Art. 16.
110 --------
111 1. Ogół mieszkańców jednostek zasadniczego podziału
112 terytorialnego stanowi z mocy prawa wspólnotę samorządową.
113 2. Samorząd terytorialny uczestniczy w sprawowaniu władzy
114 publicznej. Przysługującą mu w ramach ustaw istotną część
115 zadań publicznych samorząd wykonuje w imieniu własnym i na
116 własną odpowiedzialność.
117
118 Art. 17.
119 --------
120 1. W drodze ustawy można tworzyć samorządy zawodowe,
121 reprezentujące osoby wykonujące zawody zaufania publicznego
122 i sprawujące pieczę nad należytym wykonywaniem tych zawodów
123 w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony.
124 2. W drodze ustawy można tworzyć również inne rodzaje
125 samorządu. Samorządy te nie mogą naruszać wolności
126 wykonywania zawodu ani ograniczać wolności podejmowania
127 działalności gospodarczej.
128
129 Art. 18.
130 --------
131 Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina,
132 macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i
133 opieką Rzeczypospolitej Polskiej.
134
135 Art. 19.
136 --------
137 Rzeczpospolita Polska specjalną opieką otacza weteranów walk
138 o niepodległość, zwłaszcza inwalidów wojennych.
139
140 Art. 20.
141 --------
142 Społeczna gospodarka rynkowa oparta na wolności działalności
143 gospodarczej, własności prywatnej oraz solidarności, dialogu
144 i współpracy partnerów społecznych stanowi podstawę ustroju
145 gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej.
146
147 Art. 21.
148 --------
149 1. Rzeczpospolita Polska chroni własność i prawo
150 dziedziczenia.
151 2. Wywłaszczenie jest dopuszczalne jedynie wówczas, gdy jest
152 dokonywane na cele publiczne i za słusznym odszkodowaniem.
153
154 Art. 22.
155 --------
156 Ograniczenie wolności działalności gospodarczej jest
157 dopuszczalne tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na
158 ważny interes publiczny.
159
160 Art. 23.
161 --------
162 Podstawą ustroju rolnego państwa jest gospodarstwo rodzinne.
163 Zasada ta nie narusza postanowień art. 21 i art. 22.
164
165 Art. 24.
166 --------
167 Praca znajduje się pod ochroną Rzeczypospolitej Polskiej.
168 Państwo sprawuje nadzór nad warunkami wykonywania pracy.
169
170 Art. 25.
171 --------
172 1. Kościoły i inne związki wyznaniowe są równouprawnione.
173 2. Władze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej zachowują
174 bezstronność w sprawach przekonań religijnych,
175 światopoglądowych i filozoficznych, zapewniając swobodę ich
176 wyrażania w życiu publicznym.
177 3. Stosunki między państwem a kościołami i innymi związkami
178 wyznaniowymi są kształtowane na zasadach poszanowania ich
179 autonomii oraz wzajemnej niezależności każdego w swoim
180 zakresie, jak również współdziałania dla dobra człowieka i
181 dobra wspólnego.
182 4. Stosunki między Rzecząpospolitą Polską a Kościołem
183 katolickim określają umowa międzynarodowa zawarta ze Stolicą
184 Apostolską i ustawy.
185 5. Stosunki między Rzecząpospolitą Polską a innymi
186 kościołami oraz związkami wyznaniowymi określają ustawy
187 uchwalone na podstawie umów zawartych przez Radę Ministrów z
188 ich właściwymi przedstawicielami.
189
190 Art. 26.
191 --------
192 1. Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej służą ochronie
193 niepodległości państwa i niepodzielności jego terytorium
194 oraz zapewnieniu bezpieczeństwa i nienaruszalności jego
195 granic.
196 2. Siły Zbrojne zachowują neutralność w sprawach
197 politycznych oraz podlegają cywilnej i demokratycznej
198 kontroli.
199
200 Art. 27.
201 --------
202 W Rzeczypospolitej Polskiej językiem urzędowym jest język
203 polski. Przepis ten nie narusza praw mniejszości narodowych
204 wynikających z ratyfikowanych umów międzynarodowych.
205
206 Art. 28.
207 --------
208 1. Godłem Rzeczypospolitej Polskiej jest wizerunek orła
209 białego w koronie w czerwonym polu.
210 2. Barwami Rzeczypospolitej Polskiej są kolory biały i
211 czerwony.
212 3. Hymnem Rzeczypospolitej Polskiej jest Mazurek
213 Dąbrowskiego.
214 4. Godło, barwy i hymn Rzeczypospolitej Polskiej podlegają
215 ochronie prawnej.
216 5. Szczegóły dotyczące godła, barw i hymnu określa ustawa.
217
218 Art. 29.
219 --------
220 Stolicą Rzeczypospolitej Polskiej jest Warszawa.

Der Text verglichen mit der Originalversion

1 Rozdział I - RZECZPOSPOLITA
2 ===========================
3
4 Art. 1.
5 -------
6 Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich
7 obywateli.
8
9 Art. 2.
10 -------
11 Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym,
12 urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej.
13
14 Art. 3.
15 -------
16 Rzeczpospolita Polska jest państwem jednolitym.
17
18 Art. 4.
19 -------
20 1. Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do
21 Narodu.
22 2. Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub
23 bezpośrednio.
24
25 Art. 5.
26 -------
27 Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i
28 nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolności i
29 prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli,
30 strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę
31 środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju.
32
33 Art. 6.
34 -------
35 1. Rzeczpospolita Polska stwarza warunki upowszechniania i
36 równego dostępu do dóbr kultury, będącej źródłem tożsamości
37 narodu polskiego, jego trwania i rozwoju.
38 2. Rzeczpospolita Polska udziela pomocy Polakom zamieszkałym
39 za granicą w zachowaniu ich związków z narodowym
40 dziedzictwem kulturalnym.
41
42 Art. 7.
43 -------
44 Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach
45 prawa.
46
47 Art. 8.
48 -------
49 1. Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej
50 Polskiej.
51 2. Przepisy Konstytucji stosuje się bezpośrednio, chyba że
52 Konstytucja stanowi inaczej.
53
54 Art. 9.
55 -------
56 Rzeczpospolita Polska przestrzega wiążącego ją prawa
57 międzynarodowego.
58
59 Art. 10.
60 --------
61 1. Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej opiera się na podziale i
62 równowadze władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy
63 sądowniczej.
64 2. Władzę ustawodawczą sprawują Sejm i Senat, władzę
65 wykonawczą Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i Rada
66 Ministrów, a władzę sądowniczą sądy i trybunały.
67
68 Art. 11.
69 --------
70 1. Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność tworzenia i
71 działania partii politycznych. Partie polityczne zrzeszają
72 na zasadach dobrowolności i równości obywateli polskich w
73 celu wpływania metodami demokratycznymi na kształtowanie
74 polityki państwa.
75 2. Finansowanie partii politycznych jest jawne.
76
77 Art. 12.
78 --------
79 Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność tworzenia i działania
80 związków zawodowych, organizacji społeczno-zawodowych
81 rolników, stowarzyszeń, ruchów obywatelskich, innych
82 dobrowolnych zrzeszeń oraz fundacji.
83
84 Art. 13.
85 --------
86 Zakazane jest istnienie partii politycznych i innych
87 organizacji odwołujących się w swoich programach do
88 totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i
89 komunizmu, a także tych, których program lub działalność
90 zakłada lub dopuszcza nienawiść rasową i narodowościową,
91 stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy lub wpływu na
92 politykę państwa albo przewiduje utajnienie struktur lub
93 członkostwa.
94
95 Art. 14.
96 --------
97 Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność prasy i innych
98 środków społecznego przekazu.
99
100 Art. 15.
101 --------
102 1. Ustrój terytorialny Rzeczypospolitej Polskiej zapewnia
103 decentralizację władzy publicznej.
104 2. Zasadniczy podział terytorialny państwa uwzględniający
105 więzi społeczne, gospodarcze lub kulturowe i zapewniający
106 jednostkom terytorialnym zdolność wykonywania zadań
107 publicznych określa ustawa.
108
109 Art. 16.
110 --------
111 1. Ogół mieszkańców jednostek zasadniczego podziału
112 terytorialnego stanowi z mocy prawa wspólnotę samorządową.
113 2. Samorząd terytorialny uczestniczy w sprawowaniu władzy
114 publicznej. Przysługującą mu w ramach ustaw istotną część
115 zadań publicznych samorząd wykonuje w imieniu własnym i na
116 własną odpowiedzialność.
117
118 Art. 17.
119 --------
120 1. W drodze ustawy można tworzyć samorządy zawodowe,
121 reprezentujące osoby wykonujące zawody zaufania publicznego
122 i sprawujące pieczę nad należytym wykonywaniem tych zawodów
123 w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony.
124 2. W drodze ustawy można tworzyć również inne rodzaje
125 samorządu. Samorządy te nie mogą naruszać wolności
126 wykonywania zawodu ani ograniczać wolności podejmowania
127 działalności gospodarczej.
128
129 Art. 18.
130 --------
131 Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina,
132 macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i
133 opieką Rzeczypospolitej Polskiej.
134
135 Art. 19.
136 --------
137 Rzeczpospolita Polska specjalną opieką otacza weteranów walk
138 o niepodległość, zwłaszcza inwalidów wojennych.
139
140 Art. 20.
141 --------
142 Społeczna gospodarka rynkowa oparta na wolności działalności
143 gospodarczej, własności prywatnej oraz solidarności, dialogu
144 i współpracy partnerów społecznych stanowi podstawę ustroju
145 gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej.
146
147 Art. 21.
148 --------
149 1. Rzeczpospolita Polska chroni własność i prawo
150 dziedziczenia.
151 2. Wywłaszczenie jest dopuszczalne jedynie wówczas, gdy jest
152 dokonywane na cele publiczne i za słusznym odszkodowaniem.
153
154 Art. 22.
155 --------
156 Ograniczenie wolności działalności gospodarczej jest
157 dopuszczalne tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na
158 ważny interes publiczny.
159
160 Art. 23.
161 --------
162 Podstawą ustroju rolnego państwa jest gospodarstwo rodzinne.
163 Zasada ta nie narusza postanowień art. 21 i art. 22.
164
165 Art. 24.
166 --------
167 Praca znajduje się pod ochroną Rzeczypospolitej Polskiej.
168 Państwo sprawuje nadzór nad warunkami wykonywania pracy.
169
170 Art. 25.
171 --------
172 1. Kościoły i inne związki wyznaniowe są równouprawnione.
173 2. Władze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej zachowują
174 bezstronność w sprawach przekonań religijnych,
175 światopoglądowych i filozoficznych, zapewniając swobodę ich
176 wyrażania w życiu publicznym.
177 3. Stosunki między państwem a kościołami i innymi związkami
178 wyznaniowymi są kształtowane na zasadach poszanowania ich
179 autonomii oraz wzajemnej niezależności każdego w swoim
180 zakresie, jak również współdziałania dla dobra człowieka i
181 dobra wspólnego.
182 4. Stosunki między Rzecząpospolitą Polską a Kościołem
183 katolickim określają umowa międzynarodowa zawarta ze Stolicą
184 Apostolską i ustawy.
185 5. Stosunki między Rzecząpospolitą Polską a innymi
186 kościołami oraz związkami wyznaniowymi określają ustawy
187 uchwalone na podstawie umów zawartych przez Radę Ministrów z
188 ich właściwymi przedstawicielami.
189
190 Art. 26.
191 --------
192 1. Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej służą ochronie
193 niepodległości państwa i niepodzielności jego terytorium
194 oraz zapewnieniu bezpieczeństwa i nienaruszalności jego
195 granic.
196 2. Siły Zbrojne zachowują neutralność w sprawach
197 politycznych oraz podlegają cywilnej i demokratycznej
198 kontroli.
199
200 Art. 27.
201 --------
202 W Rzeczypospolitej Polskiej językiem urzędowym jest język
203 polski. Przepis ten nie narusza praw mniejszości narodowych
204 wynikających z ratyfikowanych umów międzynarodowych.
205
206 Art. 28.
207 --------
208 1. Godłem Rzeczypospolitej Polskiej jest wizerunek orła
209 białego w koronie w czerwonym polu.
210 2. Barwami Rzeczypospolitej Polskiej są kolory biały i
211 czerwony.
212 3. Hymnem Rzeczypospolitej Polskiej jest Mazurek
213 Dąbrowskiego.
214 4. Godło, barwy i hymn Rzeczypospolitej Polskiej podlegają
215 ochronie prawnej.
216 5. Szczegóły dotyczące godła, barw i hymnu określa ustawa.
217
218 Art. 29.
219 --------
220 Stolicą Rzeczypospolitej Polskiej jest Warszawa.

Vorschlag

  1. Bewerten Sie die Original- und die eingebrachten Versionen eines Beschlusses, indem Sie über die Pfeile Ihre Zustimmung (hoch) oder Ablehnung (runter) ausdrücken. Sie können dabei auch mehreren Versionen zustimmen oder diese ablehnen.

  2. Wählen Sie, ob Änderungen im Vergleich zur Originalversion hervorgehoben werden sollen.

  3. Sie können hier auch eine neue Version des Beschlusses einbringen.