Beschluss: Konstytucja

Version: "Skasujmy sejm"

1 Rozdział I - RZECZPOSPOLITA
2 ===========================
3
4 Art. 1.
5 -------
6 Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich
7 obywateli.
8
9 Art. 2.
10 -------
11 Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym,
12 urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej.
13
14 Art. 3.
15 -------
16 Rzeczpospolita Polska jest państwem jednolitym.
17
18 Art. 4.
19 -------
20 1. Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do
21 Narodu.
22 2. Naród sprawuje władzę przez swoich bezpośrednio.
23
24 Art. 5.
25 -------
26 Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i
27 nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolności i
28 prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli,
29 strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę
30 środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju.
31
32 Art. 6.
33 -------
34 1. Rzeczpospolita Polska stwarza warunki upowszechniania i
35 równego dostępu do dóbr kultury, będącej źródłem tożsamości
36 narodu polskiego, jego trwania i rozwoju.
37 2. Rzeczpospolita Polska udziela pomocy Polakom zamieszkałym
38 za granicą w zachowaniu ich związków z narodowym
39 dziedzictwem kulturalnym.
40
41 Art. 7.
42 -------
43 Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach
44 prawa.
45
46 Art. 8.
47 -------
48 1. Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej
49 Polskiej.
50 2. Przepisy Konstytucji stosuje się bezpośrednio, chyba że
51 Konstytucja stanowi inaczej.
52
53 Art. 9.
54 -------
55 Rzeczpospolita Polska przestrzega wiążącego ją prawa
56 międzynarodowego.
57
58 Art. 10.
59 --------
60 1. Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej opiera się na podziale i
61 równowadze władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy
62 sądowniczej.
63 2. Władzę ustawodawczą sprawują Sejm i Senat, władzę
64 wykonawczą Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i Rada
65 Ministrów, a władzę sądowniczą sądy i trybunały.
66
67 Art. 11.
68 --------
69 1. Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność tworzenia i
70 działania partii politycznych. Partie polityczne zrzeszają
71 na zasadach dobrowolności i równości obywateli polskich w
72 celu wpływania metodami demokratycznymi na kształtowanie
73 polityki państwa.
74 2. Finansowanie partii politycznych jest jawne.
75
76 Art. 12.
77 --------
78 Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność tworzenia i działania
79 związków zawodowych, organizacji społeczno-zawodowych
80 rolników, stowarzyszeń, ruchów obywatelskich, innych
81 dobrowolnych zrzeszeń oraz fundacji.
82
83 Art. 13.
84 --------
85 Zakazane jest istnienie partii politycznych i innych
86 organizacji odwołujących się w swoich programach do
87 totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i
88 komunizmu, a także tych, których program lub działalność
89 zakłada lub dopuszcza nienawiść rasową i narodowościową,
90 stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy lub wpływu na
91 politykę państwa albo przewiduje utajnienie struktur lub
92 członkostwa.
93
94 Art. 14.
95 --------
96 Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność prasy i innych
97 środków społecznego przekazu.
98
99 Art. 15.
100 --------
101 1. Ustrój terytorialny Rzeczypospolitej Polskiej zapewnia
102 decentralizację władzy publicznej.
103 2. Zasadniczy podział terytorialny państwa uwzględniający
104 więzi społeczne, gospodarcze lub kulturowe i zapewniający
105 jednostkom terytorialnym zdolność wykonywania zadań
106 publicznych określa ustawa.
107
108 Art. 16.
109 --------
110 1. Ogół mieszkańców jednostek zasadniczego podziału
111 terytorialnego stanowi z mocy prawa wspólnotę samorządową.
112 2. Samorząd terytorialny uczestniczy w sprawowaniu władzy
113 publicznej. Przysługującą mu w ramach ustaw istotną część
114 zadań publicznych samorząd wykonuje w imieniu własnym i na
115 własną odpowiedzialność.
116
117 Art. 17.
118 --------
119 1. W drodze ustawy można tworzyć samorządy zawodowe,
120 reprezentujące osoby wykonujące zawody zaufania publicznego
121 i sprawujące pieczę nad należytym wykonywaniem tych zawodów
122 w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony.
123 2. W drodze ustawy można tworzyć również inne rodzaje
124 samorządu. Samorządy te nie mogą naruszać wolności
125 wykonywania zawodu ani ograniczać wolności podejmowania
126 działalności gospodarczej.
127
128 Art. 18.
129 --------
130 Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina,
131 macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i
132 opieką Rzeczypospolitej Polskiej.
133
134 Art. 19.
135 --------
136 Rzeczpospolita Polska specjalną opieką otacza weteranów walk
137 o niepodległość, zwłaszcza inwalidów wojennych.
138
139 Art. 20.
140 --------
141 Społeczna gospodarka rynkowa oparta na wolności działalności
142 gospodarczej, własności prywatnej oraz solidarności, dialogu
143 i współpracy partnerów społecznych stanowi podstawę ustroju
144 gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej.
145
146 Art. 21.
147 --------
148 1. Rzeczpospolita Polska chroni własność i prawo
149 dziedziczenia.
150 2. Wywłaszczenie jest dopuszczalne jedynie wówczas, gdy jest
151 dokonywane na cele publiczne i za słusznym odszkodowaniem.
152
153 Art. 22.
154 --------
155 Ograniczenie wolności działalności gospodarczej jest
156 dopuszczalne tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na
157 ważny interes publiczny.
158
159 Art. 23.
160 --------
161 Podstawą ustroju rolnego państwa jest gospodarstwo rodzinne.
162 Zasada ta nie narusza postanowień art. 21 i art. 22.
163
164 Art. 24.
165 --------
166 Praca znajduje się pod ochroną Rzeczypospolitej Polskiej.
167 Państwo sprawuje nadzór nad warunkami wykonywania pracy.
168
169 Art. 25.
170 --------
171 1. Kościoły i inne związki wyznaniowe są równouprawnione.
172 2. Władze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej zachowują
173 bezstronność w sprawach przekonań religijnych,
174 światopoglądowych i filozoficznych, zapewniając swobodę ich
175 wyrażania w życiu publicznym.
176 3. Stosunki między państwem a kościołami i innymi związkami
177 wyznaniowymi są kształtowane na zasadach poszanowania ich
178 autonomii oraz wzajemnej niezależności każdego w swoim
179 zakresie, jak również współdziałania dla dobra człowieka i
180 dobra wspólnego.
181 4. Stosunki między Rzecząpospolitą Polską a Kościołem
182 katolickim określają umowa międzynarodowa zawarta ze Stolicą
183 Apostolską i ustawy.
184 5. Stosunki między Rzecząpospolitą Polską a innymi
185 kościołami oraz związkami wyznaniowymi określają ustawy
186 uchwalone na podstawie umów zawartych przez Radę Ministrów z
187 ich właściwymi przedstawicielami.
188
189 Art. 26.
190 --------
191 1. Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej służą ochronie
192 niepodległości państwa i niepodzielności jego terytorium
193 oraz zapewnieniu bezpieczeństwa i nienaruszalności jego
194 granic.
195 2. Siły Zbrojne zachowują neutralność w sprawach
196 politycznych oraz podlegają cywilnej i demokratycznej
197 kontroli.
198
199 Art. 27.
200 --------
201 W Rzeczypospolitej Polskiej językiem urzędowym jest język
202 polski. Przepis ten nie narusza praw mniejszości narodowych
203 wynikających z ratyfikowanych umów międzynarodowych.
204
205 Art. 28.
206 --------
207 1. Godłem Rzeczypospolitej Polskiej jest wizerunek orła
208 białego w koronie w czerwonym polu.
209 2. Barwami Rzeczypospolitej Polskiej są kolory biały i
210 czerwony.
211 3. Hymnem Rzeczypospolitej Polskiej jest Mazurek
212 Dąbrowskiego.
213 4. Godło, barwy i hymn Rzeczypospolitej Polskiej podlegają
214 ochronie prawnej.
215 5. Szczegóły dotyczące godła, barw i hymnu określa ustawa.
216
217 Art. 29.
218 --------
219 Stolicą Rzeczypospolitej Polskiej jest Warszawa.

Der Text verglichen mit der Originalversion

1 Rozdział I - RZECZPOSPOLITA
2 ===========================
3
4 Art. 1.
5 -------
6 Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich
7 obywateli.
8
9 Art. 2.
10 -------
11 Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym,
12 urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej.
13
14 Art. 3.
15 -------
16 Rzeczpospolita Polska jest państwem jednolitym.
17
18 Art. 4.
19 -------
20 1. Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do
21 Narodu.
22 2. Naród sprawuje władzę przez swoich
23 przedstawicielibezpośrednio.
24
25 Art. 5.
26 -------
27 Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i
28 nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolności i
29 prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli,
30 strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę
31 środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju.
32
33 Art. 6.
34 -------
35 1. Rzeczpospolita Polska stwarza warunki upowszechniania i
36 równego dostępu do dóbr kultury, będącej źródłem tożsamości
37 narodu polskiego, jego trwania i rozwoju.
38 2. Rzeczpospolita Polska udziela pomocy Polakom
39 zamieszkałym za granicą w zachowaniu ich związków z
40 narodowym dziedzictwem kulturalnym.
41
42 Art. 7.
43 -------
44 Organy władzy publicznej działają na podstawie i w
45 granicach prawa.
46
47 Art. 8.
48 -------
49 1. Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej
50 Polskiej.
51 2. Przepisy Konstytucji stosuje się bezpośrednio, chyba że
52 Konstytucja stanowi inaczej.
53
54 Art. 9.
55 -------
56 Rzeczpospolita Polska przestrzega wiążącego ją prawa
57 międzynarodowego.
58
59 Art. 10.
60 --------
61 1. Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej opiera się na podziale
62 i równowadze władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i
63 władzy sądowniczej.
64 2. Władzę ustawodawczą sprawują Sejm i Senat, władzę
65 wykonawczą Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i Rada
66 Ministrów, a władzę sądowniczą sądy i trybunały.
67
68 Art. 11.
69 --------
70 1. Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność tworzenia i
71 działania partii politycznych. Partie polityczne zrzeszają
72 na zasadach dobrowolności i równości obywateli polskich w
73 celu wpływania metodami demokratycznymi na kształtowanie
74 polityki państwa.
75 2. Finansowanie partii politycznych jest jawne.
76
77 Art. 12.
78 --------
79 Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność tworzenia i
80 działania związków zawodowych, organizacji
81 społeczno-zawodowych rolników, stowarzyszeń, ruchów
82 obywatelskich, innych dobrowolnych zrzeszeń oraz fundacji.
83
84 Art. 13.
85 --------
86 Zakazane jest istnienie partii politycznych i innych
87 organizacji odwołujących się w swoich programach do
88 totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i
89 komunizmu, a także tych, których program lub bezpośrednio.
90
91 Art. działalność zakłada lub dopuszcza nienawiść rasową i
92 narodowościową, stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy
93 lub wpływu na politykę państwa albo przewiduje utajnienie
94 struktur lub członkostwa.
95
96 Art. 14.
97 --------
98 Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność prasy i innych
99 środków społecznego przekazu.
100
101 Art. 15.
102 --------
103 1. Ustrój terytorialny Rzeczypospolitej Polskiej zapewnia
104 decentralizację władzy publicznej.
105 2. Zasadniczy podział terytorialny państwa uwzględniający
106 więzi społeczne, gospodarcze lub kulturowe i zapewniający
107 jednostkom terytorialnym zdolność wykonywania zadań
108 publicznych określa ustawa.
109
110 Art. 16.
111 --------
112 1. Ogół mieszkańców jednostek zasadniczego podziału
113 terytorialnego stanowi z mocy prawa wspólnotę samorządową.
114 2. Samorząd terytorialny uczestniczy w sprawowaniu władzy
115 publicznej. Przysługującą mu w ramach ustaw istotną część
116 zadań publicznych samorząd wykonuje w imieniu własnym i na
117 własną odpowiedzialność.
118
119 Art. 17.
120 --------
121 1. W drodze ustawy można tworzyć samorządy zawodowe,
122 reprezentujące osoby wykonujące zawody zaufania publicznego
123 i sprawujące pieczę nad należytym wykonywaniem tych zawodów
124 w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony.
125 2. W drodze ustawy można tworzyć również inne rodzaje
126 samorządu. Samorządy te nie mogą naruszać wolności
127 wykonywania zawodu ani ograniczać wolności podejmowania
128 działalności gospodarczej.
129
130 Art. 18.
131 --------
132 Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina,
133 macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i
134 opieką Rzeczypospolitej Polskiej.
135
136 Art. 19.
137 --------
138 Rzeczpospolita Polska specjalną opieką otacza weteranów
139 walk o niepodległość, zwłaszcza inwalidów wojennych.
140
141 Art. 20.
142 --------
143 Społeczna gospodarka rynkowa oparta na wolności
144 działalności gospodarczej, własności prywatnej oraz
145 solidarności, dialogu i współpracy partnerów społecznych
146 stanowi podstawę ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej
147 Polskiej.
148
149 Art. 21.
150 --------
151 1. Rzeczpospolita Polska chroni własność i prawo
152 dziedziczenia.
153 2. Wywłaszczenie jest dopuszczalne jedynie wówczas, gdy
154 jest dokonywane na cele publiczne i za słusznym
155 odszkodowaniem.
156
157 Art. 22.
158 --------
159 Ograniczenie wolności działalności gospodarczej jest
160 dopuszczalne tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na
161 ważny interes publiczny.
162
163 Art. 23.
164 --------
165 Podstawą ustroju rolnego państwa jest gospodarstwo
166 rodzinne. Zasada ta nie narusza postanowień art. 21 i art.
167 22.
168
169 Art. 24.
170 --------
171 Praca znajduje się pod ochroną Rzeczypospolitej Polskiej.
172 Państwo sprawuje nadzór nad warunkami wykonywania pracy.
173
174 Art. 25.
175 --------
176 1. Kościoły i inne związki wyznaniowe są równouprawnione.
177 2. Władze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej zachowują
178 bezstronność w sprawach przekonań religijnych,
179 światopoglądowych i filozoficznych, zapewniając swobodę ich
180 wyrażania w życiu publicznym.
181 3. Stosunki między państwem a kościołami i innymi związkami
182 wyznaniowymi są kształtowane na zasadach poszanowania ich
183 autonomii oraz wzajemnej niezależności każdego w swoim
184 zakresie, jak również współdziałania dla dobra człowieka i
185 dobra wspólnego.
186 4. Stosunki między Rzecząpospolitą Polską a Kościołem
187 katolickim określają umowa międzynarodowa zawarta ze
188 Stolicą Apostolską i ustawy.
189 5.
190 -------
191 Rzeczpospolita Polska strzeże Stosunki między
192 Rzecząpospolitą Polską a innymi kościołami oraz związkami
193 wyznaniowymi określają ustawy uchwalone na podstawie umów
194 zawartych przez Radę Ministrów z ich właściwymi
195 przedstawicielami.
196
197 Art. 26.
198 --------
199 1. Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej służą ochronie
200 niepodległości państwa i niepodzielności jego terytorium
201 oraz zapewnieniu bezpieczeństwa i nienaruszalności swojego
202 terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka i
203 obywatelajego granic.
204 2. Siły Zbrojne zachowują neutralność w sprawach
205 politycznych oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże
206 dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska,
207 kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju.
208
209 Art. 6.
210 -------podlegają cywilnej i demokratycznej kontroli.
211
212 Art. 27.
213 --------
214 W Rzeczypospolitej Polskiej językiem urzędowym jest język
215 polski. Przepis ten nie narusza praw mniejszości narodowych
216 wynikających z ratyfikowanych umów międzynarodowych.
217
218 Art. 28.
219 --------
220 1. Rzeczpospolita Polska stwarza warunki upowszechniania i
221 równego dostępu do dóbr kultury, będącej źródłem tożsamości
222 narodu polskiego, jego trwania i rozwoju.Godłem
223 Rzeczypospolitej Polskiej jest wizerunek orła białego w
224 koronie w czerwonym polu.
225 2. Rzeczpospolita Polska udziela pomocy Polakom
226 zamieszkałym za granicą w zachowaniu ich związków z
227 narodowym dziedzictwem kulturalnym.
228
229 Art. 7.
230 -------
231 Organy władzy publicznej działają na podstawie i w
232 granicach prawa.
233
234 Art. 8.
235 -------
236 1. KonstytucjaBarwami Rzeczypospolitej Polskiej są kolory
237 biały i czerwony.
238 3. Hymnem Rzeczypospolitej Polskiej jest najwyższym
239 prawemMazurek Dąbrowskiego.
240 4. Godło, barwy i hymn Rzeczypospolitej Polskiej.
241 2. Przepisy Konstytucji stosuje się bezpośrednio, chyba że
242 Konstytucja stanowi inaczej.
243
244 Art. 9.
245 -------
246 Rzeczpospolita Polska przestrzega wiążącego ją prawa
247 międzynarodowego.
248
249 Art. 10.
250 --------
251 1. UstrójPolskiej podlegają ochronie prawnej.
252 5. Szczegóły dotyczące godła, barw i hymnu określa ustawa.
253
254 Art. 29.
255 --------
256 Stolicą Rzeczypospolitej Polskiej opiera się na podziale i
257 równowadze władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i
258 władzy sądowniczej.
259 2. Władzę ustawodawczą sprawują Sejm i Senat, władzę
260 wykonawczą Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i Rada
261 Ministrów, a władzę sądowniczą sądy i trybunały.
262
263 Art. 11.
264 --------
265 1. Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność tworzenia i
266 działania partii politycznych. Partie polityczne zrzeszają
267 na zasadach dobrowolności i równości obywateli polskich w
268 celu wpływania metodami demokratycznymi na kształtowanie
269 polityki państwa.
270 2. Finansowanie partii politycznych jest jawne.
271
272 Art. 12.
273 --------
274 Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność tworzenia i
275 działania związków zawodowych, organizacji
276 społeczno-zawodowych rolników, stowarzyszeń, ruchów
277 obywatelskich, innych dobrowolnych zrzeszeń oraz fundacji.
278
279 Art. 13.
280 --------
281 Zakazane jest istnienie partii politycznych i innych
282 organizacji odwołujących się w swoich programach do
283 totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i
284 komunizmu, a także tych, których program lub działalność
285 zakłada lub dopuszcza nienawiść rasową i narodowościową,
286 stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy lub wpływu na
287 politykę państwa albo przewiduje utajnienie struktur lub
288 członkostwa.
289
290 Art. 14.
291 --------
292 Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność prasy i innych
293 środków społecznego przekazu.
294
295 Art. 15.
296 --------
297 1. Ustrój terytorialny Rzeczypospolitej Polskiej zapewnia
298 decentralizację władzy publicznej.
299 2. Zasadniczy podział terytorialny państwa uwzględniający
300 więzi społeczne, gospodarcze lub kulturowe i zapewniający
301 jednostkom terytorialnym zdolność wykonywania zadań
302 publicznych określa ustawa.
303
304 Art. 16.
305 --------
306 1. Ogół mieszkańców jednostek zasadniczego podziału
307 terytorialnego stanowi z mocy prawa wspólnotę samorządową.
308 2. Samorząd terytorialny uczestniczy w sprawowaniu władzy
309 publicznej. Przysługującą mu w ramach ustaw istotną część
310 zadań publicznych samorząd wykonuje w imieniu własnym i na
311 własną odpowiedzialność.
312
313 Art. 17.
314 --------
315 1. W drodze ustawy można tworzyć samorządy zawodowe,
316 reprezentujące osoby wykonujące zawody zaufania publicznego
317 i sprawujące pieczę nad należytym wykonywaniem tych zawodów
318 w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony.
319 2. W drodze ustawy można tworzyć również inne rodzaje
320 samorządu. Samorządy te nie mogą naruszać wolności
321 wykonywania zawodu ani ograniczać wolności podejmowania
322 działalności gospodarczej.
323
324 Art. 18.
325 --------
326 Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina,
327 macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i
328 opieką Rzeczypospolitej Polskiej.
329
330 Art. 19.
331 --------
332 Rzeczpospolita Polska specjalną opieką otacza weteranów
333 walk o niepodległość, zwłaszcza inwalidów wojennych.
334
335 Art. 20.
336 --------
337 Społeczna gospodarka rynkowa oparta na wolności
338 działalności gospodarczej, własności prywatnej oraz
339 solidarności, dialogu i współpracy partnerów społecznych
340 stanowi podstawę ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej
341 Polskiej.
342
343 Art. 21.
344 --------
345 1. Rzeczpospolita Polska chroni własność i prawo
346 dziedziczenia.
347 2. Wywłaszczenie jest dopuszczalne jedynie wówczas, gdy
348 jest dokonywane na cele publiczne i za słusznym
349 odszkodowaniem.
350
351 Art. 22.
352 --------
353 Ograniczenie wolności działalności gospodarczej jest
354 dopuszczalne tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na
355 ważny interes publiczny.
356
357 Art. 23.
358 --------
359 Podstawą ustroju rolnego państwa jest gospodarstwo
360 rodzinne. Zasada ta nie narusza postanowień art. 21 i art.
361 22.
362
363 Art. 24.
364 --------
365 Praca znajduje się pod ochroną Rzeczypospolitej Polskiej.
366 Państwo sprawuje nadzór nad warunkami wykonywania pracy.
367
368 Art. 25.
369 --------
370 1. Kościoły i inne związki wyznaniowe są równouprawnione.
371 2. Władze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej zachowują
372 bezstronność w sprawach przekonań religijnych,
373 światopoglądowych i filozoficznych, zapewniając swobodę ich
374 wyrażania w życiu publicznym.
375 3. Stosunki między państwem a kościołami i innymi związkami
376 wyznaniowymi są kształtowane na zasadach poszanowania ich
377 autonomii oraz wzajemnej niezależności każdego w swoim
378 zakresie, jak również współdziałania dla dobra człowieka i
379 dobra wspólnego.
380 4. Stosunki między Rzecząpospolitą Polską a Kościołem
381 katolickim określają umowa międzynarodowa zawarta ze
382 Stolicą Apostolską i ustawy.
383 5. Stosunki między Rzecząpospolitą Polską a innymi
384 kościołami oraz związkami wyznaniowymi określają ustawy
385 uchwalone na podstawie umów zawartych przez Radę Ministrów
386 z ich właściwymi przedstawicielami.
387
388 Art. 26.
389 --------
390 1. Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej służą ochronie
391 niepodległości państwa i niepodzielności jego terytorium
392 oraz zapewnieniu bezpieczeństwa i nienaruszalności jego
393 granic.
394 2. Siły Zbrojne zachowują neutralność w sprawach
395 politycznych oraz podlegają cywilnej i demokratycznej
396 kontroli.
397
398 Art. 27.
399 --------
400 W Rzeczypospolitej Polskiej językiem urzędowym jest język
401 polski. Przepis ten nie narusza praw mniejszości narodowych
402 wynikających z ratyfikowanych umów międzynarodowych.
403
404 Art. 28.
405 --------
406 1. Godłem Rzeczypospolitej Polskiej jest wizerunek orła
407 białego w koronie w czerwonym polu.
408 2. Barwami Rzeczypospolitej Polskiej są kolory biały i
409 czerwony.
410 3. Hymnem Rzeczypospolitej Polskiej jest Mazurek
411 Dąbrowskiego.
412 4. Godło, barwy i hymn Rzeczypospolitej Polskiej podlegają
413 ochronie prawnej.
414 5. Szczegóły dotyczące godła, barw i hymnu określa ustawa.
415
416 Art. 29.
417 --------
418 Stolicą Rzeczypospolitej Polskiej jest Warszawa.

Vorschlag

Skasujmy sejm

Spalenie sejmu.

  1. Bewerten Sie die Original- und die eingebrachten Versionen eines Beschlusses, indem Sie über die Pfeile Ihre Zustimmung (hoch) oder Ablehnung (runter) ausdrücken. Sie können dabei auch mehreren Versionen zustimmen oder diese ablehnen.

  2. Wählen Sie, ob Änderungen im Vergleich zur Originalversion hervorgehoben werden sollen.

  3. Sie können hier auch eine neue Version des Beschlusses einbringen.