Mitmachen

0

Originalversion

1 Rozdział I - RZECZPOSPOLITA
2 ===========================
3
4 Art. 1.
5 -------
6 Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich
7 obywateli.
8
9 Art. 2.
10 -------
11 Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym,
12 urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej.
13
14 Art. 3.
15 -------
16 Rzeczpospolita Polska jest państwem jednolitym.
17
18 Art. 4.
19 -------
20 1. Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do
21 Narodu.
22 2. Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub
23 bezpośrednio.
24
25 Art. 5.
26 -------
27 Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i
28 nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolności i
29 prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli,
30 strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę
31 środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju.
32
33 Art. 6.
34 -------
35 1. Rzeczpospolita Polska stwarza warunki upowszechniania i
36 równego dostępu do dóbr kultury, będącej źródłem tożsamości
37 narodu polskiego, jego trwania i rozwoju.
38 2. Rzeczpospolita Polska udziela pomocy Polakom zamieszkałym
39 za granicą w zachowaniu ich związków z narodowym
40 dziedzictwem kulturalnym.
41
42 Art. 7.
43 -------
44 Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach
45 prawa.
46
47 Art. 8.
48 -------
49 1. Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej
50 Polskiej.
51 2. Przepisy Konstytucji stosuje się bezpośrednio, chyba że
52 Konstytucja stanowi inaczej.
53
54 Art. 9.
55 -------
56 Rzeczpospolita Polska przestrzega wiążącego ją prawa
57 międzynarodowego.
58
59 Art. 10.
60 --------
61 1. Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej opiera się na podziale i
62 równowadze władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy
63 sądowniczej.
64 2. Władzę ustawodawczą sprawują Sejm i Senat, władzę
65 wykonawczą Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i Rada
66 Ministrów, a władzę sądowniczą sądy i trybunały.
67
68 Art. 11.
69 --------
70 1. Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność tworzenia i
71 działania partii politycznych. Partie polityczne zrzeszają
72 na zasadach dobrowolności i równości obywateli polskich w
73 celu wpływania metodami demokratycznymi na kształtowanie
74 polityki państwa.
75 2. Finansowanie partii politycznych jest jawne.
76
77 Art. 12.
78 --------
79 Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność tworzenia i działania
80 związków zawodowych, organizacji społeczno-zawodowych
81 rolników, stowarzyszeń, ruchów obywatelskich, innych
82 dobrowolnych zrzeszeń oraz fundacji.
83
84 Art. 13.
85 --------
86 Zakazane jest istnienie partii politycznych i innych
87 organizacji odwołujących się w swoich programach do
88 totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i
89 komunizmu, a także tych, których program lub działalność
90 zakłada lub dopuszcza nienawiść rasową i narodowościową,
91 stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy lub wpływu na
92 politykę państwa albo przewiduje utajnienie struktur lub
93 członkostwa.
94
95 Art. 14.
96 --------
97 Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność prasy i innych
98 środków społecznego przekazu.
99
100 Art. 15.
101 --------
102 1. Ustrój terytorialny Rzeczypospolitej Polskiej zapewnia
103 decentralizację władzy publicznej.
104 2. Zasadniczy podział terytorialny państwa uwzględniający
105 więzi społeczne, gospodarcze lub kulturowe i zapewniający
106 jednostkom terytorialnym zdolność wykonywania zadań
107 publicznych określa ustawa.
108
109 Art. 16.
110 --------
111 1. Ogół mieszkańców jednostek zasadniczego podziału
112 terytorialnego stanowi z mocy prawa wspólnotę samorządową.
113 2. Samorząd terytorialny uczestniczy w sprawowaniu władzy
114 publicznej. Przysługującą mu w ramach ustaw istotną część
115 zadań publicznych samorząd wykonuje w imieniu własnym i na
116 własną odpowiedzialność.
117
118 Art. 17.
119 --------
120 1. W drodze ustawy można tworzyć samorządy zawodowe,
121 reprezentujące osoby wykonujące zawody zaufania publicznego
122 i sprawujące pieczę nad należytym wykonywaniem tych zawodów
123 w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony.
124 2. W drodze ustawy można tworzyć również inne rodzaje
125 samorządu. Samorządy te nie mogą naruszać wolności
126 wykonywania zawodu ani ograniczać wolności podejmowania
127 działalności gospodarczej.
128
129 Art. 18.
130 --------
131 Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina,
132 macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i
133 opieką Rzeczypospolitej Polskiej.
134
135 Art. 19.
136 --------
137 Rzeczpospolita Polska specjalną opieką otacza weteranów walk
138 o niepodległość, zwłaszcza inwalidów wojennych.
139
140 Art. 20.
141 --------
142 Społeczna gospodarka rynkowa oparta na wolności działalności
143 gospodarczej, własności prywatnej oraz solidarności, dialogu
144 i współpracy partnerów społecznych stanowi podstawę ustroju
145 gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej.
146
147 Art. 21.
148 --------
149 1. Rzeczpospolita Polska chroni własność i prawo
150 dziedziczenia.
151 2. Wywłaszczenie jest dopuszczalne jedynie wówczas, gdy jest
152 dokonywane na cele publiczne i za słusznym odszkodowaniem.
153
154 Art. 22.
155 --------
156 Ograniczenie wolności działalności gospodarczej jest
157 dopuszczalne tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na
158 ważny interes publiczny.
159
160 Art. 23.
161 --------
162 Podstawą ustroju rolnego państwa jest gospodarstwo rodzinne.
163 Zasada ta nie narusza postanowień art. 21 i art. 22.
164
165 Art. 24.
166 --------
167 Praca znajduje się pod ochroną Rzeczypospolitej Polskiej.
168 Państwo sprawuje nadzór nad warunkami wykonywania pracy.
169
170 Art. 25.
171 --------
172 1. Kościoły i inne związki wyznaniowe są równouprawnione.
173 2. Władze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej zachowują
174 bezstronność w sprawach przekonań religijnych,
175 światopoglądowych i filozoficznych, zapewniając swobodę ich
176 wyrażania w życiu publicznym.
177 3. Stosunki między państwem a kościołami i innymi związkami
178 wyznaniowymi są kształtowane na zasadach poszanowania ich
179 autonomii oraz wzajemnej niezależności każdego w swoim
180 zakresie, jak również współdziałania dla dobra człowieka i
181 dobra wspólnego.
182 4. Stosunki między Rzecząpospolitą Polską a Kościołem
183 katolickim określają umowa międzynarodowa zawarta ze Stolicą
184 Apostolską i ustawy.
185 5. Stosunki między Rzecząpospolitą Polską a innymi
186 kościołami oraz związkami wyznaniowymi określają ustawy
187 uchwalone na podstawie umów zawartych przez Radę Ministrów z
188 ich właściwymi przedstawicielami.
189
190 Art. 26.
191 --------
192 1. Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej służą ochronie
193 niepodległości państwa i niepodzielności jego terytorium
194 oraz zapewnieniu bezpieczeństwa i nienaruszalności jego
195 granic.
196 2. Siły Zbrojne zachowują neutralność w sprawach
197 politycznych oraz podlegają cywilnej i demokratycznej
198 kontroli.
199
200 Art. 27.
201 --------
202 W Rzeczypospolitej Polskiej językiem urzędowym jest język
203 polski. Przepis ten nie narusza praw mniejszości narodowych
204 wynikających z ratyfikowanych umów międzynarodowych.
205
206 Art. 28.
207 --------
208 1. Godłem Rzeczypospolitej Polskiej jest wizerunek orła
209 białego w koronie w czerwonym polu.
210 2. Barwami Rzeczypospolitej Polskiej są kolory biały i
211 czerwony.
212 3. Hymnem Rzeczypospolitej Polskiej jest Mazurek
213 Dąbrowskiego.
214 4. Godło, barwy i hymn Rzeczypospolitej Polskiej podlegają
215 ochronie prawnej.
216 5. Szczegóły dotyczące godła, barw i hymnu określa ustawa.
217
218 Art. 29.
219 --------
220 Stolicą Rzeczypospolitej Polskiej jest Warszawa.

Der Text verglichen mit der Originalversion

1 Rozdział I - RZECZPOSPOLITA
2 ===========================
3
4 Art. 1.
5 -------
6 Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich
7 obywateli.
8
9 Art. 2.
10 -------
11 Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym,
12 urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej.
13
14 Art. 3.
15 -------
16 Rzeczpospolita Polska jest państwem jednolitym.
17
18 Art. 4.
19 -------
20 1. Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do
21 Narodu.
22 2. Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub
23 bezpośrednio.
24
25 Art. 5.
26 -------
27 Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i
28 nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolności i
29 prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli,
30 strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę
31 środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju.
32
33 Art. 6.
34 -------
35 1. Rzeczpospolita Polska stwarza warunki upowszechniania i
36 równego dostępu do dóbr kultury, będącej źródłem tożsamości
37 narodu polskiego, jego trwania i rozwoju.
38 2. Rzeczpospolita Polska udziela pomocy Polakom zamieszkałym
39 za granicą w zachowaniu ich związków z narodowym
40 dziedzictwem kulturalnym.
41
42 Art. 7.
43 -------
44 Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach
45 prawa.
46
47 Art. 8.
48 -------
49 1. Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej
50 Polskiej.
51 2. Przepisy Konstytucji stosuje się bezpośrednio, chyba że
52 Konstytucja stanowi inaczej.
53
54 Art. 9.
55 -------
56 Rzeczpospolita Polska przestrzega wiążącego ją prawa
57 międzynarodowego.
58
59 Art. 10.
60 --------
61 1. Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej opiera się na podziale i
62 równowadze władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy
63 sądowniczej.
64 2. Władzę ustawodawczą sprawują Sejm i Senat, władzę
65 wykonawczą Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i Rada
66 Ministrów, a władzę sądowniczą sądy i trybunały.
67
68 Art. 11.
69 --------
70 1. Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność tworzenia i
71 działania partii politycznych. Partie polityczne zrzeszają
72 na zasadach dobrowolności i równości obywateli polskich w
73 celu wpływania metodami demokratycznymi na kształtowanie
74 polityki państwa.
75 2. Finansowanie partii politycznych jest jawne.
76
77 Art. 12.
78 --------
79 Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność tworzenia i działania
80 związków zawodowych, organizacji społeczno-zawodowych
81 rolników, stowarzyszeń, ruchów obywatelskich, innych
82 dobrowolnych zrzeszeń oraz fundacji.
83
84 Art. 13.
85 --------
86 Zakazane jest istnienie partii politycznych i innych
87 organizacji odwołujących się w swoich programach do
88 totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i
89 komunizmu, a także tych, których program lub działalność
90 zakłada lub dopuszcza nienawiść rasową i narodowościową,
91 stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy lub wpływu na
92 politykę państwa albo przewiduje utajnienie struktur lub
93 członkostwa.
94
95 Art. 14.
96 --------
97 Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność prasy i innych
98 środków społecznego przekazu.
99
100 Art. 15.
101 --------
102 1. Ustrój terytorialny Rzeczypospolitej Polskiej zapewnia
103 decentralizację władzy publicznej.
104 2. Zasadniczy podział terytorialny państwa uwzględniający
105 więzi społeczne, gospodarcze lub kulturowe i zapewniający
106 jednostkom terytorialnym zdolność wykonywania zadań
107 publicznych określa ustawa.
108
109 Art. 16.
110 --------
111 1. Ogół mieszkańców jednostek zasadniczego podziału
112 terytorialnego stanowi z mocy prawa wspólnotę samorządową.
113 2. Samorząd terytorialny uczestniczy w sprawowaniu władzy
114 publicznej. Przysługującą mu w ramach ustaw istotną część
115 zadań publicznych samorząd wykonuje w imieniu własnym i na
116 własną odpowiedzialność.
117
118 Art. 17.
119 --------
120 1. W drodze ustawy można tworzyć samorządy zawodowe,
121 reprezentujące osoby wykonujące zawody zaufania publicznego
122 i sprawujące pieczę nad należytym wykonywaniem tych zawodów
123 w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony.
124 2. W drodze ustawy można tworzyć również inne rodzaje
125 samorządu. Samorządy te nie mogą naruszać wolności
126 wykonywania zawodu ani ograniczać wolności podejmowania
127 działalności gospodarczej.
128
129 Art. 18.
130 --------
131 Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina,
132 macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i
133 opieką Rzeczypospolitej Polskiej.
134
135 Art. 19.
136 --------
137 Rzeczpospolita Polska specjalną opieką otacza weteranów walk
138 o niepodległość, zwłaszcza inwalidów wojennych.
139
140 Art. 20.
141 --------
142 Społeczna gospodarka rynkowa oparta na wolności działalności
143 gospodarczej, własności prywatnej oraz solidarności, dialogu
144 i współpracy partnerów społecznych stanowi podstawę ustroju
145 gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej.
146
147 Art. 21.
148 --------
149 1. Rzeczpospolita Polska chroni własność i prawo
150 dziedziczenia.
151 2. Wywłaszczenie jest dopuszczalne jedynie wówczas, gdy jest
152 dokonywane na cele publiczne i za słusznym odszkodowaniem.
153
154 Art. 22.
155 --------
156 Ograniczenie wolności działalności gospodarczej jest
157 dopuszczalne tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na
158 ważny interes publiczny.
159
160 Art. 23.
161 --------
162 Podstawą ustroju rolnego państwa jest gospodarstwo rodzinne.
163 Zasada ta nie narusza postanowień art. 21 i art. 22.
164
165 Art. 24.
166 --------
167 Praca znajduje się pod ochroną Rzeczypospolitej Polskiej.
168 Państwo sprawuje nadzór nad warunkami wykonywania pracy.
169
170 Art. 25.
171 --------
172 1. Kościoły i inne związki wyznaniowe są równouprawnione.
173 2. Władze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej zachowują
174 bezstronność w sprawach przekonań religijnych,
175 światopoglądowych i filozoficznych, zapewniając swobodę ich
176 wyrażania w życiu publicznym.
177 3. Stosunki między państwem a kościołami i innymi związkami
178 wyznaniowymi są kształtowane na zasadach poszanowania ich
179 autonomii oraz wzajemnej niezależności każdego w swoim
180 zakresie, jak również współdziałania dla dobra człowieka i
181 dobra wspólnego.
182 4. Stosunki między Rzecząpospolitą Polską a Kościołem
183 katolickim określają umowa międzynarodowa zawarta ze Stolicą
184 Apostolską i ustawy.
185 5. Stosunki między Rzecząpospolitą Polską a innymi
186 kościołami oraz związkami wyznaniowymi określają ustawy
187 uchwalone na podstawie umów zawartych przez Radę Ministrów z
188 ich właściwymi przedstawicielami.
189
190 Art. 26.
191 --------
192 1. Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej służą ochronie
193 niepodległości państwa i niepodzielności jego terytorium
194 oraz zapewnieniu bezpieczeństwa i nienaruszalności jego
195 granic.
196 2. Siły Zbrojne zachowują neutralność w sprawach
197 politycznych oraz podlegają cywilnej i demokratycznej
198 kontroli.
199
200 Art. 27.
201 --------
202 W Rzeczypospolitej Polskiej językiem urzędowym jest język
203 polski. Przepis ten nie narusza praw mniejszości narodowych
204 wynikających z ratyfikowanych umów międzynarodowych.
205
206 Art. 28.
207 --------
208 1. Godłem Rzeczypospolitej Polskiej jest wizerunek orła
209 białego w koronie w czerwonym polu.
210 2. Barwami Rzeczypospolitej Polskiej są kolory biały i
211 czerwony.
212 3. Hymnem Rzeczypospolitej Polskiej jest Mazurek
213 Dąbrowskiego.
214 4. Godło, barwy i hymn Rzeczypospolitej Polskiej podlegają
215 ochronie prawnej.
216 5. Szczegóły dotyczące godła, barw i hymnu określa ustawa.
217
218 Art. 29.
219 --------
220 Stolicą Rzeczypospolitej Polskiej jest Warszawa.
Bisher wurden keine Argumente hinzugefügt.

Historie dieser Version

Diese Version unterstützen